جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2

ارزیابی فرضیه ها و پیشنهادات 1-10- انگیزه تحقیقبا توجه به اینکه ایران و ترکیه دو قدرت مهم منطقه ای به شمار می آیند و هر یک بر آنند تا روندهای منطقه ای را به سود Read more…

مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2

یانه خود را به عنوان قدرت برتر مطرح نماید. در این رابطه علی رغم همکاری های گذشته و تقابل های فرهنگی و همسایگی با یکدیگر با توجه به دو کشور برای قرار گرفتن در سکوی Read more…

مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2

شرکت هایی که توسط غیر 4 شرکت بزرگ حسابرسی شده اند، پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی ارتباط معنی داری وجود داشته وکیفیت بالای حسابرسی در شرکت Read more…

مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2- قسمت 3

استقلال حسابرس اثر گذاشته و یا این که حسابرسان به صاحبکاران بزرگ خود اجازه دهند که اختیارات بیشتری در گزارشگری سود داشته باشند (پورکریم، 1388،ص 65)3.5- پیوت وجنین ،2005، به بررسی کیفیت حسابرسی و مدیریت Read more…

مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2

ت و کیفیت مطلوب اطلاعات مالی، که پایه و اساس تصمیم گیری های بهینه اقتصادی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بطور اعم استفاده کنندگان از اطلاعات است، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. حال ازیک Read more…