رادیو را می‌توان با قدرت بمب اتم مقایسه کرد.»(Lazarsfeld, n.d, P.492).
«هانمن، تأثیرات وسایل ارتباط جمعی را به دو دسته طبقه بندی کرده است: 1-تأثیرات روان شناختی 2- تأثیرات رفتاری و سر فصل هایی مانند تغییر در ادراک، حافظه و گرایش را در تأثیرات روان شناختی ملحوظ داشته است»(کازنو، 1364، فصل نهم).
«درپژوهش‌هایی که درخصوص اثرات وسایل ارتباط جمعی برجامعه صورت گرفته است، «هیبرت» به سه زمینه کلی اشاره دارد:
الف- اثرات وسایل ارتباط جمعی بر شناخت و ادراک
ب- اثرات وسایل ارتباط جمعی بر تغییر عقیده و ارزش‌ها
ج- اثرات وسایل ارتباط جمعی بر تغییر رفتار
شواهد و مدارک موجود در تمام زمینه‌های ارتباطی نشان می‌دهد که ما از مرحله شناخت به مرحله ادراک می‌رسیم و تغییر عقاید و ارزش‌هایمان قبل از تغییر رفتار حاصل می‌شود.