ز و پایان آزمایش: 147

5-3- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه وزن تخمدان: 149

5-4- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه میانگین تعداد فولیکول های اولیه: 150

5-5- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه میانگین تعداد فولیکولهای ثانویه (آنترال): 151

5-6- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه میانگین تعداد فولیکول های گراف: 153

5-7- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه میانگین تعداد جسم زرد: 153

5-8- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه میانگین تعداد فولیکولهای آترتیک: 154

5-9- تفسیر نتایج مربوط به قطر فولیکول های پره آنترال: 155

5-10- تفسیر نتایج مربوط به قطر فولیکول های ثانویه (آنترال): 155

5-11- تفسیر نتایج مربوط به قطر جسم زرد. 155

5-12- تفسیر نتایج مربوط به قطر اووسیت… 156

5-13- تفسیر نتایج مربوط به قطر ژرمینال اپی تلیوم: 157

5-14- تفسیرنتایج مربوط به حجم تخمدان: 158

پیشنهاد : 160

منابع و ماخذ: 161

Abstract: 178

فهرست جدول ها

عنوان                                                                     صفحه

جدول (1-1) عوامل خطر دیابت شیرین نوعII 8

جدول (1-2) افتراق میان دیابت قندی (DM) نوع I و نوع II 16

جدول (1-3) انواع انسولین و ویژگی های آن. 19

جدول (1-4) مشخصات داروهای خوراکی ضد دیابت… 27

جدول (4-1) مقایسه وزن بدن در گروه های مورد بررسی.. 109

جدول (4-2) مقایسه قند خون قبل و بعد از تیمار. 111

جدول (4-3) تجزیه واریانس و مقایسه میانگین وزن تخمدان در گروه های مورد بررسی.. 113

جدول (4-4) تجزیه واریانس و مقایسه میانگین فولیکولهای پره آنترال در گروه های مورد بررسی.. 115

جدول (4-5) مقایسه ی تعداد فولیکولهای آنترال مربوط به گروه های مورد بررسی.. 117

جدول (4-6 ) مقایسه ی میانگین فولیکول های گراف در گروه های مورد بررسی.. 119

جدول (4-7) مقایسه تعداد جسم زرد گروه های مورد بررسی.. 121

جدول (4-8) مقایسه تعداد فولیکول های آترتیک در گروه های مورد بررسی.. 123

جدول (4-9) مقایسه حجم تخمدان در گروه های مورد بررسی.. 125

جدول (4-10) مقایسه قطر فولیکول های پره آنترال در گروه های مورد بررسی.. 127

جدول (4-11) مقایسه قطر فولیکول آنترال در گروه های مورد بررسی.. 129

جدول (4-12) مقایسه قطر اووسیت در گروه های مورد بررسی.. 131

جدول (4-13) مقایسه نتایج مربوط به میانگین قطر جسم زرد در گروه های مورد بررسی.. 133

جدول (4-14) نتایج مربوط به قطر ژرمینال اپیتلیوم در گروه های مورد بررسی.. 135

جدول (4-15)  تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت تخمدان در گروه های مورد بررسی.. 137

فهرست نمودارها

عنوان                                                                        صفحه

نمودار (1-1) آزاد سازی هورمون در مراحل مختلف تخمک گذاری.. 55

نمودار (4-1) مقایسه ی تغییرات مربوط به وزن موش ها در گروه های مختلف… 110

نمودار (4-2) مقایسه میانگین تغییرات قند خون قبل و پس از تیمار در گروه های مورد بررسی.. 112

نمودار (4-3) مقایسه میانگین وزن تخمدان در گروه های مورد بررسی.. 114

نمودار (4-4) مقایسه میانگین فولیکول پره آنترال در گروه های مورد بررسی.. 116

نمودار (4-5) مقایسه میانگین فولیکول آنترال در گروه های مورد بررسی.. 118

نمودار (4-6) مقایسه میانگین درصد فولیکول گراف در گروه های مورد بررسی.. 120

نمودار (4-7) مقایسه میانگین جسم زرد درگروه های مورد بررسی.. 122

نمودار (4-8) مقایسه میانگین فولیکول های آترتیک در گروه های مورد بررسی.. 124

نمودار (4-9) مقایسه حجم تخمدان در گروه های مورد بررسی.. 126

نمودار ( 4-10) مقایسه میانگین قطر فولیکول های پره آنترال در گروه های مورد بررسی.. 128

نمودار (4-11) مقایسه میانگین قطر فولیکول آنترال در گروه های مورد بررسی.. 130

نمودار (4-12) مقایسه میانگین قطر اووسیت در گروه های مورد بررسی.. 132

نمودار (4-13) مقایسه میانگین قطر جسم زرد در گروه های مورد بررسی.. 134

نمودار (4-14) مقایسه میانگین قطر ژرمینال اپیتلیوم در گروه های مورد بررسی.. 136

فهرست شکل ها

عنوان                                             صفحه

شکل (1-1) الگوی زمانی تکامل دیابت نوعI 14

شکل (1-2) گیاه درمنه. 29

شکل(1-3) دامنه انتشار گیاه درمنه کوهی.. 31

شکل (1-4) سیستم تولید مثلی ماده 44

شکل (1-5) تصویر لام مرحله پرو استروس… 50

شکل (1-6) تصویر لام مرحله استروس… 51

شکل (1-7) تصویر لام مرحله مت استروس… 51

شکل (1-8) تصویر لام مرحله دی استروس… 52

شکل (1-9) تکامل فولیکول تخمدانی پستانداران(54) 59

شکل (1-10) گرید جهت تعیین حجم تخمدان. 72

شکل (3-1) دستگاه روتاری.. 92

شکل (3-2)محل نگهداری حیوانات… 93

شکل (3-3) روش تجویز عصاره به صورت گاواژ. 95

شکل(3-4) روش وزن کردن موش… 96

شکل (3-5) روش تهیه اسمیر واژنی.. 98

شکل (3-6) آماده نمودن تخمدان برای جداسازی.. 99

شکل (3-7) الف) تصویر نقاط تلاقی کرده با سطح نمونه. 107

ب) میکروسکوپ پروژکتور. 107

شکل (4-1) فتوميکروگراف نوري از تخمدان براي نمايش فوليکول پري آنترال (بدوی)  رنگ آميزي  H&E بزرگنمائي ×400. 138

شکل (4-2) فتوميکروگراف نوري از تخمدان براي نمايش فوليکول پري آنترال رنگ آميزي  H&E بزرگنمائي ×400  138

شکل (4-3) فتوميکروگراف نوري از تخمدان براي نمايش فوليکول آنترال- رنگ آميزي  H&Eبزرگنمائي ×400  139

شکل (4-4) فتوميکروگراف نوري از تخمدان براي نمايش فوليکول گراف – رنگ آميزي  H&Eبزگنمائي ×40  139

شکل (4-5) فتوميکروگراف نوري از تخمدان براي نمايش جسم زرد رنگ آميزي  H&Eبزگنمائي ×40. 140

شکل (4-6) فتوميکروگراف نوري از تخمدان براي نمايش فولیکول آترتیک – رنگ آميزي  H&Eبزرگنمائي ×100  141

شکل (4-7): فتوميکروگراف نوري از تخمدان گروه کنترل 142

شکل (4-8) فتوميکروگراف نوري از تخمدان گروه دیابتی100× 143

شکل  (4-9) فتوميکروگراف نوري از ژرمینال اپی تلیوم تخمدان گروه دیابتی400×. 144

چکیده :

مقدمه: دیابت یکی از اختلالات  متابولیک غدد درون ریز بدن است که اثرات گوناگونی بر ساختار وعملکرد بسیاری از سیستم های بدنی بر جای می گذارد. سیستم تولید مثلی نیز از این قاعده مستثنی نیست. مطالعات نشان می دهد که  عصاره گیاه درمنه کوهی موجب کاهش معنی داری در سطح گلوکز در حیوانات دیابتی می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عصاره ی گیاه درمنه کوهی در بهبود عوارض ناشی از دیابت بر بافت تخمدان می باشد.

مواد و روشها: تعداد 64 سر موش صحرایی ماده  بالغ به ظاهر سالم با سن تقریبی 10 هفته از نژاد ویستار  به طور تصادفی در 8 گروه کنترل، شم، دیابتی (استرپتوزوسینmg/kg 50)، دیابتی + عصاره گیاه (200 و300 mg/kg) وکنترل عصاره ی گیاه درمنه و دیابتی+ متفورمین mg/kg.250 قرار گرفتند.  استرپتوزوسین به شکل درون صفاقی و بقیه مواد به شکل گاواژ تجویز گردیدند. تیمار موش ها به مدت 8 هفته ادامه داشت. و در این مدت حیوانات در شرایط استاندارد دما، رطوبت و غذای مخصوص حیوانات آزمایشگاهی قرار داشتند. در ابتدا و انتهای آزمایش وزن و قند خون موشها اندازه گرفته شد، سپس موش ها تشریح و تخمدان راست آنها پس از توزین و